Ulica Koszykowa - Kędzierzyn-koźle

  • GRAŻYNA GOŁĄBEK KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA

    Firma zajmuje si� szerokopoj�t� obs�ug� informatyczn� firm,instytucji oraz os�b prywatnych z regionu opolskiego.Firma Compi oferuje kompleksow� obs�ug� informatyczn� ma�ych i�rednich przedsi�biorstw.Nasze Us�ugi informatyczne to w zasadzie pe�en outsourcing IT dlafirm, to planowanie rozwi�za� informatycznych, wdra�anie ich,utrzymanie jak i bie��ca pomoc w rozwi�zywaniu problem�w, orazd�ugofalowa opieka i serwis system�w, aplikacji oraz sprz�tukomputerowego
    Koszykowa 23 Kędzierzyn-Koźle
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Koszykowa, Kędzierzyn-Koźle