ACCOUNTANT – Kancelaria Rachunkowa

Kontakt email, www
ul. M. Kopernika 8/18 Warszawa
00-367 Warszawa , woj. Mazowieckie
Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową oraz doradztwo stałych partnerów: Audytorów, Doradców Podatkowych, Gospodarczych, Radców Prawnych oraz Zarządców Nieruchomościami, z którymi Kancelaria utrzymuje stałą współpracę.

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiegi przychód i rozchodów prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem MF; przygotowywanie dokumentów do zaewidencjonowania (klasyfikacja, sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym); wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Kancelarię na podstawie dodatkowych ewidencji; rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych i walutowych oraz sporządzanie na tej podstawie dowodów wewnętrznych; prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług; prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych; sporządzanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia; udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych; zamykanie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na koniec każdego roku podatkowego przy uwzględnieniu dostarczonego przez Klienta spisu z natury (doradztwo związane ze sporządzaniem spisów z natury); prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą; rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji. Deklaracje, zaliczki na podatek oraz zeznania podatkowe sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT; przygotowywanie i wysyłanie do stosownych organów (podatkowych, celnych) miesięcznych, rocznych deklaracji - CIT, PIT, ZUS, INTRASTAT; sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 36, PIT 36L i innych) na podstawie zapisów w KPiR; przygotowywanie dokumentacji do zwrotu podatku VAT; sporządzanie miesięcznych / kwartalnych informacji podsumowującej (VAT-UE). Raportowanie sporządzanie miesięcznych / kwartalnych zestawień przychodów i kosztów podatkowych na podstawie zapisów w KPiR; sporządzanie i składnie raportów, sprawozdań do organów statystycznych administracji państwowej: GUS, NBP oraz innych organów i instytucji finansowych; sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi Klienta; przygotowywanie zestawień w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów; budżetowanie przychodów i kosztów, raportowanie realizacji budżetu; sporządzanie miesięcznych, rocznych raportów zgodnie z wymogami klienta; analiza kosztów i przychodów ze sprzedaży; ocena wyniku finansowego; przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów. Usługi powiązane obsługa postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej; kontakt z organami podatkowymi; aktualizacja danych firmy; przygotowywanie wniosku kredytowego; wyprowadzanie zaległości podatkowych; doradztwo i konsultacje podatkowe; nadzór podatkowy; przeglądy podatkowej księgi przychodów i rozchodów; doradztwo w zakresie opracowania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, (sporządzania spisów z natury); udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych; doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej; sporządzanie wniosków o dotacje z UE; reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem; konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klienta; przygotowanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej; archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji.

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzenie ewidencji przychodów; przygotowywanie dokumentów do zaewidencjonowania (sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym); wprowadzanie zapisów do ewidencji przychodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Kancelarię na podstawie dodatkowych ewidencji; sporządzanie dokumentów wewnętrznych; wystawianie faktur sprzedaży; prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażanie zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych; zamknięcie i rozliczenie ewidencji przychodów na koniec każdego roku podatkowego; prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.   Deklaracje, zaliczki na podatek oraz zeznania podatkowe sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT; przygotowywanie i składanie w imieniu podatnika do stosownych organów podatkowych  miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji -  PIT, ZUS i innych; sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 28 i innych ) na podstawie zapisów w ewidencji przychodów; przygotowywanie dokumentacji do zwrotu podatku VAT; sporządzanie miesięcznych / kwartalnych informacji podsumowującej (VAT-UE).   Raportowanie sporządzanie miesięcznych / kwartalnych zestawień przychodów na podstawie zapisów w ewidencji przychodów; sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi klienta; analiza przychodów ze sprzedaży; ocena wyniku finansowego; przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów; sporządzanie raportów miesięcznych, rocznych zgodnie z wymogami Klienta.   Usługi powiązane obsługa postępowania podatkowego, kontroli skarbowej, podatkowej; kontakt z organami podatkowymi; aktualizacja danych firmy; przygotowywanie wniosku kredytowego; wyprowadzanie zaległości podatkowych; doradztwo i konsultacje podatkowe; nadzór podatkowy; przeglądy ewidencji przychodów; doradztwo w zakresie opracowywania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów; pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego; udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych; doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej; sporządzanie wniosków o dotacje z UE; reprezentowanie klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem; konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klienta; przygotowywanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej; archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji.   Pełny zakres usług świadczonych dla podmiotów rozliczających się w formie karty podatkowej oraz usług dodatkowych zawierają następujące czynności:   wystawianie w imieniu podatników na żądanie klienta rachunków i faktur, stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi; przechowywanie w kolejności numerów kopii rachunków, faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę; prowadzenie oraz przechowywanie ewidencji zatrudnienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.); prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie listy płac; sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych i przesyłanie do ZUS; informowanie klienta o terminach wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; przygotowywanie rocznych deklaracji dla pracowników – PIT 11; złożenie do Urzędu Skarbowego w imieniu podatnika w terminie do dnia 31 stycznia roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135), zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach; prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestrów sprzedaży oraz zakup); sporządzanie i składanie do US miesięcznych, kwartalnych deklaracji VAT; reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Obsługa kadrowa

Zakres świadczonych usług w obszarze obsługi kadrowej obejmuje: zarządzanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy; zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Kodeksem Pracy; administrowanie teczkami osobowymi; stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych kadrowych pracowników i osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych; przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zmianami warunków zatrudnienia i innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy wymaganych przepisami Kodeksu Pracy; monitorowanie terminów ważności okresowych badań lekarskich oraz informowanie o konieczności aktualizacji (wystawianie stosownych skierowań na badania); planowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej; ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne); prowadzenie oraz dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawcy; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectw pracy; prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz ewidencji czasu pracy; sporządzanie raportów i zestawień kadrowych; obsługa umów cywilno - prawnych; konsultacje w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulaminów wewnętrznych w tym wynagrodzeń; doradztwo w sprawach kadrowych; reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US); przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań i raportów statystycznych; prowadzenie dokumentacji zasiłkowej; kompletowanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej; wydawanie pracownikom i uprawnionym instytucjom świadectw i zaświadczeń; współpraca w zakresie spraw pracowniczych ze wspomagającymi podmiotami gospodarczymi (służba zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy, inspektorzy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP, instytucje szkoleniowe); przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach i formach bezpiecznych, zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa pracy; reprezentowanie Klienta we wszelkich kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości z zakresu prawa pracy.

Podatki za granicą

Porady prawne

Obsługa płacowa

Kancelaria Rachunkowa oferuje szeroki zakres świadczonych usług w obszarze obsługi płacowej. Nasza oferta obejmuje przekazywanie do ZUS pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami pracy i wynagradzania, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pełny zakres usług w obszarze obsługi płacowej oraz usług dodatkowych zawiera następujące moduły:        Rejestracja, listy płac rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracodawcy i pracowników; przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowań płatnika składek oraz osób podlegających ubezpieczeniom do ZUS; naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło), kontraktów menedżerskich oraz przygotowywanie odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych; sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rad Nadzorczych zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podlegających do polskich lub zagranicznych systemów społecznych; sporządzanie list płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń; budżetowanie i planowanie wynagrodzeń.   Raporty, deklaracje i informacje przesyłanie do ZUS odpowiednich dokumentów i deklaracji ubezpieczeniowych dotyczących składek naliczonych od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych na rzecz pracowników; sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA); sporządzanie i przekazywanie deklaracji do US, PFRON; przekazywanie informacji o kwotach zobowiązań publiczno – prawnych (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne); dostarczanie miesięcznych informacji przeznaczonych dla pracowników o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzonych składkach ZUS – tzw „pasków z wynagrodzeń”; składanie sprawozdań i raportów do GUS; przygotowywanie raportów według wzoru uzgodnionego z Klientem.   Rozliczenia roczne sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-40); sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R,  PIT-8AR, IFT-1R, IFT-2R i innych oraz przesyłanie do urzędów i podatników.   Usługi powiązane bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych; współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi; reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi, organami podatkowymi, ZUS i innymi instytucjami; sporządzanie rozliczeń wynagrodzeń i raportów według określonego schematu i struktury kosztowej; wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach; obsługa kontroli ZUS, US, PIP; przeglądy poprawności naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji płacowej; szacunek rezerw na świadczenia pracownicze; przechowywanie dokumentacji i danych płacowych w miejscach i formach bezpiecznych, zapewniających pełną poufność i zgodność z wymogami prawa.

Doradztwo podatkowe

Do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach naszych usług wchodzą: prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych; rejestracja podmiotów gospodarczych; sporządzanie dokumentów i uchwał sądowych; udział i doradztwo w negocjacjach i rozmowach handlowych w tym m.in.: dotyczących obrotu nieruchomościami, transakcji kupna, sprzedaży, połączeń przedsiębiorstw, a także dotyczących pozyskania finansowania bądź restrukturyzacji zadłużenia; ocenę ryzyka przy zawieraniu kontraktów; analiza opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi statystycznych i finansowych; przygotowywanie i analiza umów gospodarczych, handlowych; doradztwo w zakresie połączenia i sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; sporządzanie analiz finansowych i marketingowych; opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych; udzielanie porad w zakresie zorganizowania działalności gospodarczej; redagowania pism, wniosków i odwołań; opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, obiegów dokumentów; przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, wspólne przedsięwzięcia, fuzje; ocena zwrotu środków przy wdrożeniu przedsięwzięcia gospodarczego; tworzenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie dla optymalizacji kosztów; doradztwo gospodarcze dla inwestorów zagranicznym w uruchomieniu działalności gospodarczej w Polsce; reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; sporządzanie biznes planów; przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, rozliczanie projektów unijnych; występowania w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach; zarządzanie procesem inwestycyjnym w transakcjach; przygotowywanie raportów, ocen, analiz dotyczących sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotów gospodarczych; opracowywanie prognoz finansowych.

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Obsługa kadrowa
 • Podatki za granicą
 • Porady prawne
 • Obsługa płacowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Kancelaria Rachunkowa - Accountant to niezależna polska kancelaria świadcząca kompleksowe usługi księgowo - podatkowe dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Założyciele Kancelarii w przeszłości pracowali w międzynarodowych renomowanych firmach audytorskich, doradczych oraz kancelariach prawnych. Doświadczenie zdobyte w międzynarodowych podmiotach pozwala nam zapewnić najwyższe profesjonalne standardy świadczenia usług.
 • Specjalizujemy się w prowadzeniu pełnej i uproszczonej księgowości dla podmiotów o różnym profilu działalności, branż i o różnych formach prawnych. Klientami naszej Kancelarii są zarówno spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego działające w Polsce, a także małe jednoosobowe firmy. Do grona naszych Klientów należą również niezależne kapitałowo podmioty krajowe działające na rynkach międzynarodowych.
 • Oferujemy kompleksową obsługę księgowo - podatkową wraz z doradztwem gospodarczym w zakresie: prowadzeniu ksiąg rachunkowych (outsourcing księgowy), podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kadr i płac, rozliczeń podatkowych, rozliczeń z ZUS oraz obsługę mniejszych podatników rozliczających w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.