Agnieszka Bardecka, Wojciech Łoboda

Kontakt email, www
ul. Braniborska 38
53-680 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowejoraz kadrowo-płacowej.Naszymi klientami są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalnośćgospodarczą, jak i osoby prawne. Gwarantujemy świadczenie usług nanajwyższym poziomie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Swojej obowiązki wykonujemy odpowiedzialnie i rzetelnie.Oferta usługprowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie zrozporządzeniem Ministra Finansów,prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i kartypodatkowej,prowadzenie rozliczeń dla opłat skarbowych i podatku odczynności cywilnoprawnych,prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L iPIT-37,sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznańpodatkowych CIT,opracowanie zasad polityki rachunkowości,prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy orachunkowości wraz z rozrachunkami,sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środkówtrwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszychklientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącejdziałalności jak i podczas kontroli.Obsługa kadrowo-płacowasporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem irozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników izleceniobiorców (ZUS),sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego,zdrowotnego,sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac(deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędówskarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B,PIT-40,sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dlapracowników.Pełna Księgowość:W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:opracowanie zasad polityki rachunkowości,prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy orachunkowości,prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznańpodatkowych CIT,sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środkówtrwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszychklientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącejdziałalności jak i podczas kontroli.Księgowość uproszczona:W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodniez rozporządzeniem Ministra Finansów,prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i kartypodatkowej,prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L iPIT-37sporządzanie okresowych deklaracji VAT,sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUSKadry i płace:W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem irozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników izleceniobiorców (ZUS),sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego,zdrowotnego,sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac(deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędówskarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B,PIT-40,sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i  zatrudnieniudla pracowników.Doradztwo:Naszym klientom chcącym otworzyć własną działalność zapewniamybezpłatną pomoc w rejestracji firmy i załatwieniu wszystkichzwiązanych z tym formalności.Pomagamy także w wyborze najkorzystniejszych form działalności czyopodatkowania.