Balex Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Swobodna 12/68 zobacz inne firmy z Swobodna Bydgoszcz
85-799 Prądy , woj. Kujawsko-Pomorskie

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenia ewidencji ryczałtowych ewidencje podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowa

Obsługi kadrowo płacowej pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, sporządzanie pasów wynagrodzeń, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez  Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ], przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), przygotowywanie deklaracji PFRON, przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, pomoc w organizacji szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Księga rachunkowa

Prowadzenia ksiąg rachunkowych tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości, opracowanie planu kont, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, konsultacje księgowe i podatkowe, ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia, sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej), dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS, uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Księga rachunkowa

O nas

Balex to firma łącząca wysoko rozwinięte usługi z zakresu firmyksięgowej jak i firmy szkoleniowej. Istniejemy i rozwijamy się naskutek rosnących potrzeb współpracujących z nami firmami. Przedrozwojem o kolejne działy firma funkcjonowała jako KancelariaDoradcy Podatkowego nr 01475 i działała od 7 stycznia 1992 r. Napoczątku swej działalności koncentrowaliśmy się na kompleksowejobsłudze finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych z sektoramałych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie coraz większeoczekiwania naszych Klientów sprawiły, że z powodzeniemrozwinęliśmy dział szkoleń i doradztwa zawodowego i osobistego.Proponowana przez nas oferta w zakresie księgowości obejmuje pełnąobsługę księgową, prawną oraz finansową. Adresowana jest onazarówno do spółek handlowych, spółek osobowych, stowarzyszeń,fundacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Firma posiada niezbędną licencję Krajowej Izby Doradców PodatkowychNr 418 uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych. Zgodnie z przepisami ponosimy wszelkąodpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem UbezpieczeńSpołecznych za prawidłowość prowadzonych przez nas ksiąg irozliczeń – zgodnie z zasadami outsourcingu w księgowości. Ponadtokompleksowo prowadzimy sprawy pracownicze w zakresie kadr, płac iubezpieczeń społecznych.Proponowana przez nas oferta w zakresie firmy szkoleniowej obejmujeorganizację szkoleń miękkich, coachingu, oddziaływańpsychologicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramynaszych Klientów w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwojupracowników oferując organizację oraz prowadzenie szkoleń,treningów i warsztatów. Zwiększanie kompetencji osobistych izawodowych pracowników firmy jest jednym z podstawowych warunkówjej rozwoju. Proponujemy szeroką współpracę w zakresie tworzenianowych i indywidualnych projektów szkoleniowych.Potencjał Naszej firmy to przede wszystkim ludzie, ichdoświadczenie i kompetencje połączone z pasją i nowatorskimpodejściem do realizacji zadań. Posiadamy bogate doświadczeniezawodowe zdobyte w ciągu kilkunastu lat współpracy z firmami oróżnym profilu działalności. Dzięki profesjonalnej obsłudze grononaszych Klientów powiększa się z roku na rok. Relacje z Klientamibudujemy poprzez świadczenie usług w oparciu o zasady najwyższejjakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. Zapraszamy do współpracyZespół Balex Sp. z o.o.