Biuro Rachunkowe aPit Tomasz Ciereszko

Kontakt email, www
doradca podatkowy 08058
61-663 Poznań , woj. Wielkopolskie

Księga przychodów i rozchodów

Oferta na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zawiera: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT, sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów, sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS, sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń, ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach, ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych , badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów,  informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności, branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tych czynności, wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy, udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego.

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa płacowa

sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

W najbliższy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejneBEZPŁATNE KONSULTACJEZadzwoń i umów się z doradcą (61) 6673350 Oferta    Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, płac orazdoradztwem podatkowym. W ramach realizowanych umów świadczymyzarówno kompletne usługi obejmujące całokształ działań finansowo -księgowych, jak również realizujemy zlecenia dotyczące tylkoniektórych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.Zapraszamy!Nasza oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera:prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn.zaewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych,sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych)deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracjirozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich dowłaściwych oddziałów ZUS,sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentówksięgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz zesposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach,ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeńpodatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względemformalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwościprzedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień,lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tychdokumentów,sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – bilansu orazrachunek zysków i strat – w terminie wynikającym z przepisów prawa,informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach),które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscuwykonywania działalności,branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresuprowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tychczynności,wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązańPodatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawapodatkowego.Dodatkowo proponujemy:sporządzanie rachunku wyników i bilansu na koniec każdegomiesiąca obowiązywania umowy,sporządzanie zestawienia należności i zobowiązań w cyklutygodniowym lub miesięcznym,sporządzanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,sporządzanie raportów i analiz prezentujących określone przezKlienta dane w cyklu tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym.oraz:sporządzanie przelewów w systemie bankowym Klienta,uzgadnianie płatności z kontrahentami Klienta,sporządzanie wezwań i ponagleń zapłaty.Oferta na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zawiera:prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów orazrejestrów VAT,sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych)deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracjirozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich dowłaściwych oddziałów ZUS,sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentówksięgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz zesposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach,ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeńpodatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względemformalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwościprzedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień,lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tychdokumentów, informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach),które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscuwykonywania działalności,branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresuprowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tychczynności,wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązańPodatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawapodatkowego.Najnowsze artykułyPolecamyDane adresoweBIURO RACHUNKOWE aPitTomasz Ciereszko - doradca podatkowy 0805861-663 Poznańul. Winogrady 18tel. (61) 8 200 199, (61) 667 3350Fax (61) 667 0936e-mail: biuro@apit.pl