Biuro rachunkowe BILANSER

Kontakt email, www
Królewska 59/16
30-081 Kraków V Łobzów , woj. Małopolskie
pierwszy miesiąc obsługi księgowej gratis!

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów – rozchodów ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych sporządzanie miesięcznych wydruków księgi sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Właścicieli oraz pracowników sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych

Ryczałt ewidencjonowany

Zryczałtowane formy opodatkowania ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym prowadzenie ewidencji sprzedaży sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości prowadzenie ewidencji majątku trwałego sporządzanie wyliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Zleceniodawcy sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych

Obsługa kadrowa

Kadry i płace sporządzanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników zleceniodawcy sporządzanie list płac dla pracowników Zleceniodawcy sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Zleceniodawcy prowadzenie ewidencji płacowych dla pracowników Zleceniodawcy sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników zleceniodawcy względnie informacji na druku PIT-11 obsługa zwolnień lekarskich pracowników ( przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego ) sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych sporządzanie rozliczeń i deklaracji dla potrzeb ZUS kalkulacja wynagrodzeń sporządzanie deklaracji PFRON

Obsługa płacowa

Kadry i płace sporządzanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników zleceniodawcy sporządzanie list płac dla pracowników Zleceniodawcy sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Zleceniodawcy prowadzenie ewidencji płacowych dla pracowników Zleceniodawcy sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników zleceniodawcy względnie informacji na druku PIT-11 obsługa zwolnień lekarskich pracowników ( przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego ) sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych sporządzanie rozliczeń i deklaracji dla potrzeb ZUS kalkulacja wynagrodzeń

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Księga rachunkowa

Księgi handlowe ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

OfertaCiągle zmieniające się przepisy podatkowe, ich mnogość i nierzadko wzajemne wykluczanie się, powoduje, że ich rozpoznaniezabieraPaństwu cenny czas, który moglibyście przeznaczyć napracenad rozwojem firmy. Proponujemy, więc przenieść na nasciężarprowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych Państwafirmy.W ofercie naszej firmy znajdą Państwo :Księgi handloweocena dokumentów pod względem formalnym irachunkowymbieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczychsporządzanie miesięcznych wydruków ksiąghandlowychsporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VATprowadzenie ewidencji majątku trwałego firmysporządzanie wyliczeń dla celów podatkudochodowego od osóbfizycznych i prawnychsporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT irocznejdla podatku dochodowego od osób fizycznychsporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadamiokreślonymi w ustawie o rachunkowości.Podatkowa księga przychodów– rozchodówocena dokumentów pod względem formalnym irachunkowymbieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczychsporządzanie miesięcznych wydruków księgisporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VATprowadzenie ewidencji majątku trwałego firmysporządzanie wyliczeń dla celów podatkudochodowego od osóbfizycznych Właścicieli orazpracownikówsporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT irocznejdla podatku dochodowego od osób fizycznychZryczałtowane formy opodatkowaniaocena dokumentów sprzedaży pod względemformalnym irachunkowymprowadzenie ewidencji sprzedażysporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VATsporządzanie wydruków wspomagającychwyliczenia dla celówpodatku zryczałtowanego i określaniajego wysokościprowadzenie ewidencji majątku trwałegosporządzanie wyliczeń podatku dochodowego odosób fizycznychdla pracowników Zleceniodawcysporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT irocznejdla podatku dochodowego od osób fizycznychKadry i płacesporządzanie i prowadzenie teczek osobowychpracownikówzleceniodawcysporządzanie list płac dla pracownikówZleceniodawcysporządzanie rachunków do umówcywilno-prawnychprowadzenie ewidencji czasu pracy dlapracownikówZleceniodawcyprowadzenie ewidencji płacowych dlapracowników Zleceniodawcysporządzanie rocznych zeznań podatkowych dlapracownikówzleceniodawcy względnie informacji na drukuPIT-11obsługa zwolnień lekarskich pracowników (przygotowywaniewniosków dla celów zasiłkuchorobowego )sporządzanie dokumentacji dla celówubezpieczeń społecznych izdrowotnychsporządzanie rozliczeń i deklaracji dla potrzeb ZUSkalkulacja wynagrodzeńsporządzanie deklaracji PFRONBadanie sprawozdań finansowychwedług Polskich Standardów Rewizji Finansowej (PSRF)według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finasowej(MSSF)Usługi kadrowo-płacowe Biuro Usług Księgowych Bilanser możeświadczyć bez konieczności zamawiania usług księgowych.W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biurorachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przedUrzędemSkarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.Zleceniodawcainformowany jest o zakończeniu kontroli ipostanowieniach UrzęduKontroli Skarbowej.Usługi za pośrednictwem InternetuŚwiadczymy usługi na odległośćbez konieczności fizycznegodostarczania dokumentów dobiura. Za pomocą poczty elektronicznejklient przesyła zeskanowanedokumenty zakupu i sprzedaży. Biuroprzetwarza dokumenty, następnieewidencje podatkowe (książka,rejestry VAT, listy płac,deklaracje i inne) w postaci plikówPDF zostająprzesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje idołącza dodokumentów źródłowych.