Biuro Rachunkowe EFK

Kontakt email, www
Pl. Zdanowskiego Stanisława 2
85-790 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

WYCIą„G Z ZADAŃ URZą˜DÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK
2009
W 2009 r. kontrola skarbowa bą™dzie koncentrowała
sią™ przede wszystkim wokół dwĂłch
najistotniejszych celĂłw, tj.:
-ujawniania i zwalczania przestą™pstw skarbowych i
naduĹźył podatkowych,
-pozyskiwania wpływów do budżetu w drodze zapewnienia
skutecznego wykonywaniazobowią…zań podatkowych i innych
naleĹźności stanowią…cych dochĂłd budĹźetu państwa.
Przedmiotem zainteresowania organĂłw kontroli skarbowej bą™dą…
podmioty (czą™sto łą…czą…ce
sią™ w zorganizowane grupy przestą™pcze), ktĂłrych celem działania
są… oszustwa podatkowe,
jako najgroĹşniejsze i nara?ają…ce bud?et państwa na straty w
dużej skali, głównie
w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego.Takie
ukierunkowanie działalności kontroli skarbowej zmierza do
eliminacji z rynku
podmiotĂłw, ktĂłrych celem istnienia jest popełnianie przestą™pstw
skarbowych i rĂłwnolegle
zapewni skuteczne pozyskiwanie wpływów w należnej wysokości od
pozostałych
podmiotĂłw działają…cych legalnie na rynku gospodarczym.
Kontrola skarbowa skupiał bą™dzie swoje działania na zwalczaniu i
minimalizacji szeroko
poją™tego zjawiska szarej strefy.Kontynuowane bą™dą…
rĂłwnie? działania zwią…zane ze zwią™kszeniem zastosowania
rozwią…zań informatycznych w kontroli skarbowej w obszarach:
- wykorzystania specjalistycznego oprogramowania analitycznego w
kontrolach
podmiotĂłw prowadzą…cych elektroniczną… rachunkowośł ? tzw.
e-kontrola,
-wykrywania i identyfikacji podmiotĂłw prowadzą…cych
działalnośł handlową…
z wykorzystaniem Internetu (e-handel) bez zgłoszenia obowią…zku
podatkowego lub
niezgłaszają…cych do opodatkowania przychodĂłw z tej czą™Ĺ›ci
działalności,
-rozwoju metod analitycznych w typowaniu podmiotĂłw do
kontroli oraz w ustalaniu
powią…zań biznesowych pomią™dzy podmiotami,
Kontrole bą™dą… skierowane na zwalczanie nieprawidłowości
zwią…zanych z:
- unikaniem płacenia podatku akcyzowego, ze szczególnym
uwzglą™dnieniem
opodatkowania obrotu paliwami płynnymi,
- oszustwami w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie
wewną…trzwspĂłlnotowym, w tym przestą™pstwami ?karuzelowymi?,
- wyłudzaniem podatku od towarów i usług poprzez fikcyjne
faktury,
- unikaniem płacenia podatku dochodowego poprzez przerzucanie
dochodĂłw do
podmiotĂłw powią…zanych, - ujawnianiem i zwalczaniem szarej strefy,
w tym w handlu i usługach
internetowych oraz nieujawnianiem wszystkich przychodĂłw i ich
źródeł,
- gospodarowaniem środkami publicznymi i mieniem Skarbu
Państwa.
Nieprawidłowości ujawnione w toku działań kontroli skarbowej
bą™dą… podstawą… do
prowadzenia przez inspektorĂłw kontroli skarbowej, działają…cych
jako finansowe organy
postą™powania przygotowawczego, postą™powań w oparciu o przepisy
kodeksu karnego
skarbowego i kodeksu postą™powania karnego.
1. Unikanie płacenia podatku akcyzowego, ze szczególnym
uwzglą™dnieniem
opodatkowania obrotu paliwami płynnymi
Działania organĂłw kontroli skarbowej bą™dą… ukierunkowane przede
wszystkim na obrĂłt
paliwami płynnymi dokonywany przez zorganizowane grupy
przestą™pcze, zajmują…ce sią™
procederem fałszowania paliw i wprowadzania ich do obrotu bez
uiszczenia podatku.
SzczegĂłlną… uwagą™ nale?y zwrĂłcił na obrĂłt wyrobami obją™tymi
zwolnieniami z podatku
akcyzowego oraz ostateczne przeznaczenie produktĂłw wytwarzanych i
sprzedawanych
jako wyroby nieakcyzowe.
Kontrole obrotu paliwami płynnymi bą™dą… miały w zasadzie 2 cele.
Po pierwsze -
wszystkie działania zmierzał bą™dą… do odzyskiwania utraconych
nale?ności bud?etu
państwa z tytułu podatku akcyzowego (a tak?e podatku VAT) wskutek
działalności grupy
przestą™pczej. Po drugie - wspĂłlne działania z organami ścigania
bą™dą… miały na celu
wyeliminowanie procederu i rozbicie grupy przestą™pczej.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń kontrolnych wyodrą™bnił
mo?na nastą™pują…ce
kategorie obrotu, w przypadku ktĂłrych wystą™puje zjawisko unikania
płacenia podatku
akcyzowego:
- obrót olejem opałowym i olejem ?eglugowym (w kontekście
możliwości jego
odbarwiania i dalszej odsprzedaĹźy jako olej napą™dowy)
- obrĂłt olejem opałowym cią™Ĺźkim (moĹźliwośł jego mieszania z
innymi komponentami
i sprzeda?y jako olej napą™dowy)
- obrĂłt paliwem nieznanego pochodzenia
- obrĂłt benzynami specjalnymi (przeznaczonymi do innych celĂłw ni?
napą™dowe,
ktĂłre wprowadzane są… do obrotu jako benzyny napą™dowe)
- obrót gazem płynnym propan-butan (przepompowywanie gazu
przeznaczonego do
celĂłw gospodarczych z butli 11 kg i sprzeda? jako gaz do celĂłw
napą™dowych)
- obrĂłt rĂł?nymi komponentami, ktĂłre w końcowej fazie są…
wykorzystywane do
wyprodukowania paliwa napą™dowego. Dlatego te? szczegĂłlna uwaga
ukierunkowana bą™dzie na obrĂłt wyrobami obją™tymi
zwolnieniami z podatku akcyzowego oraz ostateczne przeznaczenie
produktĂłw
wytwarzanych i sprzedawanych jako wyroby nieakcyzowe.
2. Oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie
wewną…trzwspĂłlnotowym, w tym przestą™pstwa ?karuzelowe?
Jak wykazuje doświadczenie członkowskich UE, w tym Polski, bardzo
powa?ne, a
jednocześnie najtrudniejsze do zwalczania, są… oszustwa typu
karuzelowego, szczegĂłlnie
popełniane przy udziale podmiotĂłw mają…cych siedzibą™ na terenie
ró?nych państw
członkowskich UE. Szacuje sią™, ?e oszustwa karuzelowe, powodują…
w skali
poszczegĂłlnych państw UE ogromne straty bud?etowe, co zwią…zane
jest zarĂłwno
z nieuprawnionym korzystaniem ze stawki 0% (w przypadkach gdy nie
było faktycznego
przemieszczenia towarĂłw, a krą…?yły jedynie faktury), jak
rĂłwnie? nieodprowadzaniem
podatku nale?nego przez podmioty pełnią…ce role tzw. missing
traders.
W celu przeciwdziałania oszustwom w podatku VAT typu karuzelowego
urzą™dy kontroli
skarbowej bą™dą…:
- podejmował działania mają…ce na celu wykrywanie podmiotĂłw
mogą…cych
uczestniczył w tym procederze dokonują…c analiz własnych, analiz
raportĂłw z Biura
Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie oraz informacji
otrzymywanych z sieci
EUROCANET,
- pozyskiwał i wykorzystywał informacje przy u?yciu formularzy
SCAC,
- podejmował wielostronne kontrole podatkowe z administracjami
podatkowymi innych krajĂłw przy wykorzystaniu regulacji zawartych w
Rozporzą…dzeniu Rady (WE)
nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy
administracyjnej
w dziedzinie podatku od wartości dodanej.3. Wyłudzanie
podatku od towarów i usług poprzez fikcyjne faktury.
Zjawisko wykorzystywania przez podmioty gospodarcze fikcyjnych
faktur powinno
pozostawał w stałym zainteresowaniu słu?b skarbowych z uwagi na
du?ą… skalą™ tego
zjawiska a tym samym znaczą…ce kwoty uszczupleń podatku od
towarów i usług, a tak?e
podatku dochodowego.Celem nabywcĂłw fikcyjnych faktur jest
przede wszystkim zmniejszenie zobowią…zań
podatkowych w podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego z
tych faktur, a
w podatku dochodowym od osĂłb prawnych/fizycznych poprzez
odniesienie ww. faktur
w cią™Ĺźar kosztĂłw uzyskania przychodĂłw lub wyłudzenie zwrotu
podatku VAT z urzą™du
skarbowego. Przestą™pstwa zwią…zane z wprowadzeniem do obrotu
fikcyjnych faktur przybierają… rĂł?ne
formy, począ…wszy od tych mniej skomplikowanych polegają…cych na
zakupie przez
przedsią™biorcą™ jednej lub kilku fikcyjnych faktur w celu
zmniejszenia obcią…Ĺźeń
podatkowych a skończywszy na tworzeniu zorganizowanych struktur
przestą™pczych,
których celem jest w głównej mierze wyłudzanie nienale?nych
zwrotów VAT. Przykładem tego ostatniego jest tworzenie
tzw. łańcucha podmiotĂłw powią…zanych

z udziałem podmiotów zakładanych na tzw. słupa lub
pełnią…cych rolą™ znikają…cego

podatnika. Ostatnim ogniwem takiego łańcucha jest podmiot
dokonują…cy eksportu

głównie do krajów, z którymi utrudniona jest wymiana
informacji podatkowych (np.

Rosja, Ukraina). PowyĹźszy mechanizm przestą™pczy w
zasadzie pozostaje cały czas

niezmieniony (mo?e ulegał jedynie modyfikacjom),
zmieniają… sią™ natomiast towary

stanowią…ce przedmiot fikcyjnych faktur. Z przeprowadzonych
dotychczas przez urzą™dy

kontroli skarbowej postą™powań kontrolnych wynika, i?
przedmiotem fikcyjnych faktur

wykorzystywanych w procederze wyłudzania zwrotu podatku
VAT z tytułu eksportu są…

np.: złom, tekstylia, płyty CD z programem do
interaktywnej nauki ją™zyka obcego,

telefony komĂłrkowe, elektronika itp.
Z kolei fikcyjne faktury, ktĂłrych przedmiotem są… usługi np.
budowlane, czy te? usługi
niematerialne, takie jak marketingowe, doradcze, reklamowe,
informatyczne, są…
najczą™Ĺ›ciej nabywane przez przedsią™biorcĂłw w celu zmniejszenia
zobowią…zań w podatku
VAT (poprzez odliczenie podatku naliczonego wynikają…cego z tych
faktur) i poprzez
zwią™kszenie kosztĂłw uzyskania przychodu a tym samym zmniejszenie
dochodu
podlegają…cego opodatkowaniu.Fikcyjne faktury wystawiane
są… w wią™kszości przez osoby, ktĂłre zarejestrowały
działalnośł gospodarczą…, ale faktycznie jej nie prowadziły. W
wielu przypadkach składały
nawet deklaracje podatkowe do urzą™du skarbowego niewykazują…c
jednak?e zobowią…zania
podatkowego do wpłaty, a jeśli tak, to w niewielkiej wysokości.
Za wystawienie fikcyjnej
faktury pobierały od jej nabywcy swoistego rodzaju wynagrodzenie w
wysokości 3-10 %
wartości faktury. Zdarzały sią™ rĂłwnie? przypadki, gdy fikcyjne
faktury były wystawiane
przez podmioty faktycznie prowadzą…ce działalnośł gospodarczą…,
ale wykazują…ce stratą™
w podatku dochodowym a w podatku VAT kwoty do przeniesienia na
nastą™pne miesią…ce.
W celu eliminowania tego zjawiska, nale?y wykorzystywał wszelkie
informacje
sygnalizują…ce o podejrzeniu wystą™powania ww. przestą™pstwa
podatkowego, a
w szczególności od policji i prokuratury, wywiadu skarbowego
(monitorują…cego internet i
inne media pod ką…tem podmiotĂłw oferują…cych ?sprzeda? kosztĂłw?)
oraz
z dotychczasowych kontroli. 4. Unikanie płacenia podatku
dochodowego poprzez przerzucanie dochodĂłw do
podmiotĂłw powią…zanych.
Podmioty gospodarcze, zarĂłwno firmy lokalne jak i ponadnarodowe
koncerny, dokładają…
starań aby stworzona struktura działalności, zawierane
transakcje, przeją™cia, finansowanie
czy dystrybucja nadwy?ek gotĂłwkowych przynosiły oszczą™dności
podatkowe.
Prowadzona przez nie strategia optymalizacji podatkowej nie zawsze
jest zgodna
z obowią…zują…cym prawem podatkowym. Dotychczasowe doświadczenia
nie dają…
możliwości określenia skali zjawiska, jednakże ustalenia z
kontroli wskazują…, ?e działania
te naraziły Skarb Państwa na straty znacznej wysokości.
W zwią…zku z tym, działania kontroli skarbowej winny był
skierowane na kontrole:
- oddziałów zagranicznych osób prawnych zarejestrowanych na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pod ką…tem uznania ich za zakład w
rozumieniu ustawy o
podatku dochodowym od osĂłb prawnych lub na podstawie odpowiedniej
umowy
o unikaniu podwĂłjnego opodatkowania, a nastą™pnie jeśli oddział
spełnia kryteria
zakładu, zweryfikowania czy dochód przypisany do zakładu w
Polsce został
ustalony tak, jakby transakcja odbywała sią™ mią™dzy niezale?nymi
podmiotami,
- podatnikĂłw, ktĂłrzy wykazują… dochĂłd zwolniony uzyskany ze
źródeł poło?onych
za granicą… pod ką…tem, czy faktycznie spełnia on warunki
zwolnienia lub czy
podmioty uzyskują…c zasadnie dochĂłd wolny od podatku wliczają… do
przychodĂłw i
kosztĂłw kwoty zwią…zane z nabyciem i zbyciem przedmiotu transakcji
(np.
papierów wartościowych, udziałów).
- podatnikĂłw rozliczają…cych sią™ na zasadach ogĂłlnych,
dokonują…cych przerzucania
dochodĂłw na podatnikĂłw korzystają…cych ze zryczałtowanych
form
opodatkowania.
Ujawniony dotychczas mechanizm działania polegał na
zorganizowaniu sprzeda?y
w ten sposĂłb, ?e podmiot opodatkowany na zasadach ogĂłlnych
wykazywał jedynie
czą™Ĺ›ł uzyskiwanych dochodĂłw, od ktĂłrej płacony był podatek
na zasadach
ogĂłlnych. Pozostała czą™Ĺ›ł dochodu była przerzucana do
tworzonych corocznie
podmiotĂłw, działają…cych w ścisłym zwią…zku z producentem,
które korzystały ze
zryczałtowanej formy opodatkowania. Z począ…tkiem nowego roku
podatkowego
powstawał nowy podmiot, ktĂłry ze wzglą™du na wielkośł
osią…ganych przychodĂłw
(w cią…gu roku przekraczany był prĂłg dozwolony przez ustawą™)
likwidował swoją…
działalnośł z końcem roku. 5. Ujawnianie i
zwalczanie szarej strefy

Zjawisko szarej strefy wystą™pują…ce w gospodarce polskiej w
znacznej skali jest
niekorzystne dla jej rozwoju. Uchylanie sią™ od opodatkowania
przynosi wiele
wymiernych, niekorzystnych efektów zarówno dla budżetu państwa,
jednostek samorzą…du
terytorialnego, jak te? dla innych uczestnikĂłw obrotu
gospodarczego.
W opracowaniach nt. szarej strefy przedstawia sią™, Ĺźe najwią™cej
dochodĂłw ukrywają… małe
podmioty gospodarcze, prowadzą…ce ksią™gowośł w formie
uproszczonej oraz nieobją™te
sprawozdawczością… statystyczną…. Dochody te uzyskiwane są…
poprzez zani?anie
faktycznych przychodĂłw, zawy?anie kosztĂłw a w efekcie zani?anie
podstawy
opodatkowania, zatrudnianie pracownikĂłw na czarno lub ukrywanie
faktycznych
rozmiarów importu poprzez przedstawianie fałszywych faktur, czy
te? korupcją™
pracownikĂłw administracji. Ponadto są… to podmioty w ogĂłle
niezarejestrowane,
prowadzą…ce działalnośł gospodarczą… (handlową…,
rzemieślniczą…, usługi mieszkaniowe,
korepetycje itp.). Zdaniem specjalistĂłw, ok. 20 % strat
bud?etowych wynika
z działalności podmiotów niezarejestrowanych, zaś a? 80 % z
nieewidencjonowanej
działalności podmiotĂłw legalnie działają…cych.
Dlatego teĹź konieczne jest podejmowanie działań ograniczają…cych
zakres szarej strefy
właśnie w tej drugiej grupie podatników. Wa?ne jest, aby
obejmował skuteczną… kontrolą…
podatnikĂłw świadomie uchylają…cych sią™ od płacenia podatkĂłw,
uciekają…cych od
odpowiedzialności mają…tkowej poprzez likwidacją™ działalności i
ukrywanie mają…tku.
Doświadczenie wskazuje, i? nale?y brał pod uwagą™ rĂłwnie?
podatnikĂłw, ktĂłrzy
korzystają… ze zryczałtowanych form opodatkowania i wykazują…
stosunkowo niewielkie
przychody. Świadczą… o tym chocia?by wyniki kontroli koordynowanej
usług
pogrzebowych, w wyniku ktĂłrej ustalono ?e podmioty nie
zadeklarowały do
opodatkowania ok. 40% swoich obrotĂłw.
Ograniczeniu szarej strefy słuĹźą… rĂłwnieĹź kontrole podatnikĂłw
prowadzą…cych działalnośł sezonową… (np. punkty gastronomiczne w
miesią…cach letnich nad morzem). Z praktyki
wynika, iĹź cześł z nich stanowią… podmioty w ogĂłle nie
zarejestrowane lub zaniĹźają…ce
przychody poprzez nie ewidencjonowanie sprzeda?y za pomocą… kas
fiskalnych.
Kontrole działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem
Internetu pozwoliły
na opracowanie metodologii identyfikacji podmiotĂłw i ich typowania
do kontroli przy
pomocy analitycznych narzą™dzi informatycznych i monitorowania
Internetu. Przeszkolono
rĂłwnie? wybranych pracownikĂłw w zakresie stosowania
specjalistycznego
oprogramowania analitycznego i rozpoczą™to branĹźowy monitoring
e-handlu na poziomie
centralnym.
Działania te nie tylko są… niezbą™dne z uwagi na interes Skarbu
Państwa ale również na
kształtowanie świadomości podatnika o skuteczności kontroli
skarbowej i du?ym
prawdopodobieństwie wykrycia naduĹźył.
Kontrole w zakresie dochodĂłw nieznajdują…cych pokrycia w
ujawnionych źródłach
przychodĂłw powinny był prowadzone, ze szczegĂłlnym
uwzglą™dnieniem:
- rozwijania kwalifikacji inspektorĂłw i pracownikĂłw
zaanga?owanych w kontrole i
postą™powania o tej tematyce,
- zmniejszania ucią…?liwości prowadzonych przez urzą™dy kontroli
skarbowej postą™powań
w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu poprzez właściwe
zaplanowanie i
przygotowanie kontroli, szczegĂłlnie w celu unikania zbą™dnego
wszczynania
postą™powań,
- rozwijania współpracy w zakresie kontroli dochodów
nieznajdują…cych pokrycia
w ujawnionych źródłach z innymi organami i instytucjami, w
szczególności
z urzą™dami skarbowymi, policją… i prokuraturą…,
- podejmowania przez urzą™dy kontroli skarbowej działań
zmierzają…cych do pozyskania
dodatkowych źródeł informacji o dochodach i wydatkach
podatnikĂłw (w tym dostą™pu
do baz danych).
6. Gospodarowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu
Państwa.
Najwa?niejszymi zagadnieniami w tym obszarze bą™dą… kontrole w
zakresie badania
celowości podejmowanych decyzji i zgodności z prawem
wykorzystania i rozporzą…dzania
mieniem państwowym oraz środkami publicznymi. Do podstawowych
zadań
realizowanych przez kontrolą™ skarbową… w zakresie wykorzystania
środków publicznych
w 2009 r. bą™dą… nale?eł w szczegĂłlności:
- kontrole celowości i zgodności z prawem gospodarowania i
wykorzystania pomocy
finansowej udzielonej ze środkĂłw krajowych, ktĂłre obejmą…
beneficjentĂłw tych
środkĂłw oraz podmioty gospodarują…ce ww. środkami,
- kontrole zgodności z prawem oraz zasadności przyznania i
udzielania po?yczek ze
środkĂłw bud?etu państwa podmiotom obją™tym restrukturyzacją…
finansową…,
- kontrole rzetelności wypełniania zobowią…zań wynikają…cych z
udzielonych przez Skarb
Państwa porą™czeń i gwarancji oraz kontrole wykorzystania
środkĂłw, ktĂłrych spłatą™
porą™czył Skarb Państwa,
- kontrole w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz
prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa,
- kontrole prawidłowości i skuteczności poboru należności i
odzyskiwania
wierzytelności publicznych. 7. Postą™powania karne
skarbowe

Zadania inspektorĂłw kontroli skarbowej, jako finansowych organĂłw
postą™powania
przygotowawczego w sprawach ujawnionych w zakresie działania
kontroli skarbowej,
w 2009 roku powinny koncentrował sią™ na ukierunkowaniu pracy
komĂłrek karnych
skarbowych na działania zmierzają…ce do ścigania i pocią…gnią™cia
do odpowiedzialności
sprawcĂłw czynĂłw, ktĂłre:
- w czasie popełnienia przekraczają… du?ą… i wielką…
wartośł,
- zostały popełnione w grupach zorganizowanych,
- noszą… znamiona afer gospodarczych.
Nawią…zują…c do powyĹźszego naleĹźy stwierdził, Ĺźe przedmiotem
postą™powań bą™dą… przede
wszystkim czyny, ktĂłrych społeczna szkodliwośł jest znaczna,
ujawnione w zwią…zku
z ukierunkowaniem działań kontroli skarbowej w 2009 r. i
najczą™Ĺ›ciej wyczerpują…ce
znamiona czynĂłw zabronionych tzw. oszustwa podatkowego, uchylania
sią™ od
opodatkowania, wystawiania i posługiwania sią™ nierzetelnymi
fakturami.
Ponadto podejmowane działania w 2009 roku mają… zmierzał do
efektywniejszej realizacji
ustawowego celu postą™powania karnego skarbowego w zakresie
wyrĂłwnania uszczerbku
finansowego Skarbu Państwa (art. 114§ 1 kks) poprzez zwrĂłcenie
uwagi na mo?liwości
szerszego wykorzystywania w praktyce instytucji ju? istnieją…cych w
kodeksie karnym
skarbowym np. odpowiedzialnośł posiłkowa ? art. 24 § 1 kks,
wystą™powanie o zwrot
korzyści od osĂłb trzecich ? art. 24 § 5 kks, zabezpieczenie
mają…tkowe uiszczenia
uszczuplonej naleĹźności podatkowej ? art. 131 § 1 kks,
wystą™powanie z wnioskiem o
wydanie wyroku skazują…cego, ktĂłrego uwzglą™dnienie są…d uzale?nia
od uiszczenia
wymagalnej należności publicznoprawnej w wyznaczonym terminie ?
art. 156 § 3 kks.
RĂłwnolegle bą™dą… kontynuowane dochodzenia w sprawach o czyny
mniejszej wagi, jak
rĂłwnie? bą™dą… prowadzone postą™powania mandatowe, stanowią…ce
uproszczony tryb
postą™powania. ĹşrĂłdło: Ministerstwo FinansĂłw RP