Biuro Rachunkowe Władysław Niezgoda

Kontakt email, www
Ul. Piastowska 7 zobacz inne firmy z Piastowska
38-400 Krosno , woj. Podkarpackie

Deklaracje podatkowe

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Deklaracje podatkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas


� wiadczymy us�ugi w zakresie: porad z zakresu obowi�zk�w
podatkowych prowadzenia ksi�g podatkowych, rachunkowych, ewidencji
VAT oraz przychod�w sporz�dzania zezna� i deklaracji podatkowych
kontrola podatkowa reprezentowanie klienta w sporach przed organami
podatkowymi zast�pstwo procesowe przed NSA udzia� w kontroli
podatkowej przedsi�biorstwa M i�dzynarodowe doradztwo
podatkowe
mi�dzynarodowa dzia�alno�� gospodarcza wymiana
pracownik�w O bs�uga kadrowo-p�acowa prowadzenie
dokumentacji w sprawach pracowniczych U bezpieczenie
spo�eczne
naliczanie sk�adek ZUS sporz�dzanie deklaracji
rozliczeniowych i raport�w D oradztwo ekonomiczne w zakresie
dzia�alno�ci przedsi�biorstwa
zak�adanie firmy / likwidacja
dzia�alno�ci uzdrawianie przedsi�biorstwa K ancelaria obs�uguje
r�wnie� szko�y, gabinety lekarskie oraz jednostki ko�cielne.
O
dp�atno�� negocjujemy indywidualnie. Jej wysoko�� okre�lana jest na
podstawie ilo�ci dokument�w ksi�gowych oraz rodzaju prowadzonej
dzia�alno�ci.
P rowadzimy kompleksow� obs�ug� kadrowo-p�acow� oraz
ksi�gowo-podatkow�. Klientom zapewniamy sprawn� i rzeteln� obs�ug�
dokument�w ksi�gowych. Nasze kwalifikacje potwierdzone zosta�y
�wiadectwem Ministerstwa Finans�w o numerze 02382,
25965/01.
ul. Sk�adowa 9
38-400 Krosno
tel. (013) 43-248-94
e-mail: niezgoda@data.plWEBDESIGN by EBB 2006