Biuro Rachunkowo - Podatkowe MAJA

Kontakt email, www
ul. Armii Krajowej 1
05-827 Grodzisk Mazowiecki , woj. Mazowieckie
Rozliczenia: roczne, kwartalne, miesieczne.

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Porady prawne

Obsługa płacowa

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Doradztwo podatkowe

Księgowość online

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Porady prawne
 • Obsługa płacowa
 • Ewidencja VAT
 • Rozliczenie ZUS
 • Doradztwo podatkowe
 • Księgowość online
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

  Biuro Rachunkowo-PodatkoweMAJAGrodziskMazowiecki  Naszą działalność rozpoczęliśmy w1995 roku jako firma jednoosobowa na podstawie wpisu do EwidencjiDziałalności Gospodarczej. Od 1997 roku działaliśmy w oparciu owpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez MinistraFinansów. W 1998 roku siedziba biura została przeniesiona do nowegolokalu przy ulicy Armii Krajowej 1c w Grodzisku Mazowieckimw którym świadczymy usługi rachunkowe i podatkowe do dniadzisiejszego. Od roku 2002 posiadamy licencję Ministra Finansówuprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych(świadectwo kwalifikacyjne nr 30341/02).W ciągu ponad 15 lat działalności osiągnęliśmypozycję stabilnej firmy, funkcjonującej w oparciuo sprawdzone metody współpracy z Klientami, a nasz 8osobowy zespół tworzą wieloletni doświadczeni pracownicyi współpracownicy biura.  Nasz ofertaskierowana jest do przedsiębiorstw jednoosobowych, spółek orazinnych organizacji jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, cechyi stowarzyszenia.Świadczymy usługi rachunkowo-podatkowe wzakresie:pełnej księgowości prowadzonej w formie ksiąghandlowychksięgowości uproszczonej prowadzonej w formieksięgi przychodów i rozchodów, ryczałtuewidencjonowanego oraz kartypodatkowej.Świadczymy również usługi w zakresie kadr ipłac oraz ewidencji pomocniczych (m.in.ewidencje VAT, ewidencję środków trwałych).W ramach świadczonych usług oferujemy także swoim klientomusługi z zakresu doradztwa finansowo-księgowego ipodatkowego.Większość naszych klientów pochodzi zpowiatów:grodziskiegopruszkowskiegowarszawskiegozachodniegożyrardowskiegooraz Warszawy.Usługowe prowadzenie ksiągrachunkowych jest działalnością gospodarczą,w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,polegającą na świadczeniu usług wzakresie:prowadzenia, na podstawie dowodówksięgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń wporządku chronologicznym isystematycznym,okresowego ustalania lub sprawdzania drogąinwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów ipasywów,wyceny aktywów ipasywówsporządzania sprawozdańfinansowych,gromadzenia i przechowywania dowodówksięgowychoraz pozostałej dokumentacji przewidzianejustawą.Przedsiębiorcy,wykonujący działalność w powyższym zakresie,są również uprawnienido:prowadzenia, w imieniu i na rzeczpodatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innychewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tymzakresie,sporządzania, w imieniu i na rzeczpodatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowychlub udzielanie im pomocy w tymzakresie.Działalnośćpolegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych orazksiąg podatkowych mogąwykonywać:przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi,jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych,pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, żeczynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione dowykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych.Źródło: Ministerstwo Finansów, DepartamentRachunkowości.