Biuro Usług Podatkowo Rachunkowych Ewa Dariusz Jamer

Kontakt email, www
Ul. Drzewicka 36
69-100 Słubice , woj. Lubuskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

zlecając namobsługę: 1989-1991okres pracy w Urzędzie Skarbowym 15.11.1990mianowanie na pracownika urzędu państwowego 01.09.1991powstanie biura w formie spółki cywilnej z siedzibą pod adresem: Plac Wolnoœci 4 13 01.1992zmiana siedziby biura pod adres: ul.1-go Maja 6 22.02.1992komputeryzacja biura 01.09.1995przekształcenie biura w działalnoœć osoby fizycznej 01.02.1997 członkostwo w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych 21.07.1997 otrzymanie koncesji Ministra Finansów - wpis warunkowy na listę doradców podatkowych 1997ubezpieczenie firmy od odpowiedzialnoœci cywilnej w ramach usług wykonywanych na rzecz klientów 1999 kompleksowa obsługa ZUS w programie Płatnik 21.06.2002 uzyskanie tytułu technik ekonomista w zakresie finanse i rachunkowoœć 03.04.2003 wpis stały na listę doradców podatkowych nr 01399 09.2003wdrożenie systemy SDWI do obsługi ZUS 16.12.2004zmiana siedziby biura pod adres: ul.Rysia 13 09.2006wdrożenie systemu e-PFRON do obsługi PFRON 02.2007wdrożenie systemu elektronicznej sprawozdawczoœci do obsługi GUS 03.2007rozpoczęcie procedury lustracji 23.04.2007złożenie oœwiadczenia lustracjyjnego Biuro Usług Podatkowo-RachunkowychEWApowstało w 1991 roku. Działa na podstawie wpisu do ewidencji działalnoœci gospodarczej oraz wpisu na listę doradców podatkowych. Posiadamy tytuł doradcy podatkowego. Posiadamy tytuł technika ekonomisty w zakresie finanse i rachunkowoœć. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej. poprawa rentownoœci firmy - realna redukcja kosztów związanych z prowadzeniem działu zajmującego się dokumentacją księgową kontrola kosztów - możliwoœć łatwego skalkulowania prognozowanych wydatków na usługę zmniejszenie wysokoœci nakładów na inwestycje - kupowanie usługi bez ponoszenia kosztów infrastruktury koncentracja na podstawowej działalnoœci firmy, zagadnieniach strategicznych - uwolnienie menagerów od czasochłonnych czynnoœci administracyjnych pozwala na skupienie się za sednie działalnoœci zwiększenie wydajnoœci działów wewnątrz firmy - rutynowe i czasochłonne zadania oddelegowane są na zewnątrz efektywne wykorzystanie czasu pracy - firma nie liczy godzin nadliczbowych, w momentach największego obciążenia pracuje w dni wolne od pracy dostęp do specjalistycznej wiedzy - kupowanie usługi umożliwia korzystanie z wiedzy i umiejętnoœci ekspertów o dużym doœwiadczeniu i fachowoœci, mających na bieżąco dostęp do najnowszych przepisów i rozwiązań uniezależnienie od ryzyka starzenia się technologii - problem unowoczeœniania systemu przechodzi na stronę firmy usługowej bezpieczna usługa - posiadamy ubezpieczenie OC od ryzyka zawodowego zgodnie z Art.43.1 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym przeprowadzanie kontroli poza siedzibą firmy - kontrole PIP,US,ZUS na życzenie Klienta odbywają się e siedzibie Doradcy Podatkowego -- Site: