Exponents Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Krasińskiego 19 zobacz inne firmy z Krasińskiego
85-008 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Obsługa kadrowa

Porady prawne

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Rachunkowość finansowa i zarządczaZakres usług:Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowychSporządzanie / implementacja polityki rachunkowościw oparciu o standardy krajowe, IFRSPrzygotowywanie / dostosowywanie polityki rachunkowości dospecyfiki firmy z uwzględnieniem planów kont stosowanychw kraju siedziby podmiotu dominującegoMiesięczne raportowanie wg uzgodnionych proceduri harmonogramówPrzygotowywanie rocznych sprawozdań finansowychRaportowanie do GUS, NBPSporządzanie deklaracji VAT, CIT, VAT UESporządzanie deklaracji podatku od nieruchomościSporządzanie deklaracji podatków od środków transportuOpracowywanie instrukcji obiegu dokumentów, kontroliwewnętrznejPrzygotowywanie finansowej części biznesplanówOpracowywanie prognoz finansowychKontrola kosztów i przepływów pieniężnychPrzygotowywanie wniosków kredytowychDoradztwo podatkoweZakres usług:Audyt podatkowyPrzygotowywanie dokumentacji cen transferowychOcena skutków podatkowych umówInterpretacje i opinie podatkoweReprezentowanie podatnika w sporach z organamiskarbowymiAudyt podatkowy: usługa, która ma na celuwskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków,a także rozwiązań w zakresie optymalizacji podatkoweji opracowanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Wzależności od zawartej umowy zakres audytu może objąć:Podatek od towarów i usług,Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,Podatki płacone na podstawie umów międzynarodowych,Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłatylokalne,Inne (opłata produktowa, skarbowa, akcyza, podatek od czynnościcywilno-prawnych).Dokumentacja cen transferowych: obowiązek jejsporządzenia wynika z art. 9a ustawy o podatku dochodowymod osób prawnych. Dokumentacja transakcji z podmiotamipowiązanymi jest przedstawiana na żądanie organu podatkowegow ciągu 7 dni. W przypadku braku dokumentacji podatkowejcen transferowych, obowiązujące przepisy przewidują dotkliwesankcje zarówno wobec firm jak również członków ich Zarządów,w tym min. możliwość zastosowania karnej stawki podatkowejw wysokości 50% w przypadku, gdy organy podatkowe luborgany kontroli skarbowej określą dochód podatnika w wysokościwyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowanaw związku z dokonaniem transakcji z podmiotamipowiązanymi lub mającymi siedzibę w krajach lub na obszarzeterytoriów uznanych za raje podatkowe. Przygotowana przez nasdokumentacja uwzględnia postanowienia najnowszych regulacjiprawnych i minimalizuje ryzyko podatkowe.Odzyskiwanie VAT z UEOd dnia 1 stycznia 2010 obowiązują przepisy dyrektywy2008/9/WE dnia 12 lutego 2008, określającej szczegółowe zasadyzwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedzibyw państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibęw innym państwie członkowskim.O zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim UE mogąwnioskować podatnicy, którzy dane towary lub usługi wykorzystali doczynności podlegających opodatkowaniu i dających prawo doodliczenia. Minimalna kwota zwrotu to w większości krajów Uniirównowartość 50 Euro.Przykładowe faktury mogą dotyczyć zakupu paliwa, opłat drogowychi za parkingi, za uczestnictwo w targach, zakupy towarówi środków trwałych.W imieniu podatnika, za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego,składamy wniosek VAT-REF do zagranicznego urzędu skarbowegow celu odzyskania zapłaconego VAT w innym kraju. WniosekVAT-REF składany jest w języku narodowym lub innymdopuszczonym przez kraj zwrotu, natomiast dalsza korespondencjaodbywa się w języku narodowym.W ramach usługi wykonujemy: weryfikację dokumentów, przygotowaniewniosku z załącznikami, składanie wyjaśnień, tłumaczenia,wysyłkę dokumentów.Kadry i płaceZakres usług:Przygotowywanie imiennej listy płac w podziale uzgodnionymz KlientemEwidencja składek i raportowanie do ZUSEwidencja podatków i raportowanie do USEwidencja obowiązkowych wpłat i raportowanie do PFRONPrzygotowanie informacji dla płatnika o wysokościi terminach zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatekdochodowyPrzygotowanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AREwidencja i raportowanie do GUSPrzygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeniaDoradztwo w zakresie prawa pracyPrzygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚSRutynowe zadania administracji kadrowo-płacowej są czasochłonnei wymagają śledzenia zmian w przepisach. Dlaprzedsiębiorstw oznacza to dodatkowe koszty utrzymania pracownikówtakiego działu.Oferujemy usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, które realizujemyz uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i regulaminówwewnętrznych firmy.Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentowaćPaństwa w trakcie kontroli podatkowych, ZUS czy PIP.W celu zapewnienia poufności wypłacanych wynagrodzeń zapewniamyprzekazywanie plików z płatnościami na wskazany adres pocztyelektronicznej lub wykonywanie przelewów na konta pracowników.Proponujemy także dodatkowe usługi wspierające działykadrowo-płacowe w przedsiębiorstwie:Audyt procesów kadrowo-płacowych i propozycje usprawnieńWyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowejSporządzanie korekt ZUSPrzygotowanie deklaracji PIT-8CUsługi audytorskieZakres usług:Badania i przeglądy sprawozdań finansowychPrzeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowychBadania i przeglądy sprawozdań skonsolidowanychUsługi poświadczające wynikające z Kodeksu spółekhandlowych m.in. badanie planu przekształcenia, wycena aktywówi pasywów, badanie planu połączenia i podziału, badaniesprawozdania założycieliKompilacje sprawozdań finansowychInne usługi poświadczające i atestacyjneSpecjalizujemy się w badaniu i przeglądach sprawozdańfinansowych (w tym skonsolidowanych) spółek z sektora małychi średnich przedsiębiorstw, które wykonujemy zgodniez ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi zawartymiw Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przezKrajową Radę Biegłych Rewidentów, a także MiędzynarodowymiStandardami Rewizji Finansowej. Realizujemy zlecenia dlaprzedsiębiorstw z całego kraju.Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresierachunkowości i finansów, a jakość świadczonych przeznich usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli.Zespoły badające są dobierane w taki sposób, abyzoptymalizować efektywność wykonywanej usługi. W przypadkuzłożonych zleceń powoływane są zespoły składające sięz ekspertów z różnych branż (prawnicy, doradcy podatkowi,rzeczoznawcy, specjaliści IT). Każdorazowo audyt opieramy nawnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska,w którym ona działa. Takie podejście zapewnia przeprowadzenierzetelnego i kompleksowego audytu oraz umożliwia znalezienienajbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązańzdiagnozowanych problemów.Więcej o usługach audytorskich w zakładce BiegłyRewident Bydgoszcz.Doradztwo biznesoweDla firm już istniejącychWspółpracując z przedstawicielami różnych branż oraznawiązując relacje zawodowe ze specjalistami różnych obszarów,zdobyliśmy szerokie doświadczenie, które może być wykorzystanezarówno do prowadzenia biznesu, jak i przekształceńwłasnościowych. Naszym Klientom możemy zaoferować doradztwoi usługi dodatkowe „szyte na miarę”:Due diligenceWyceny przedsiębiorstwSzkolenia w zakresie rachunkowości i podatkówKompleksowa obsługa przekształceń spółekOpracowywanie dokumentów korporacyjnychKonsultacje biznesowe w zakresie e-marketinguTłumaczenie sprawozdań finansowych na język hiszpańskii angielskiLubimy wyzwania i ciekawe kazusy gospodarcze. Chętnieudowodnimy, że z nami Państwa biznes będzie funkcjonowałefektywniej.Dla firm nowo zakładanychZ nami założenie i rejestracja spółki są proste: przygotujemywszystkie potrzebne dokumenty, a także opiszemy krok po kroku,co należy zrobić.