Kancelaria Finansowo-Podatkowa Ewa Piórek

Kontakt email, www
ul. Czarnieckiego 1
53-626 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Biura rachunkowe

O nas

Każdy podatnik musi posiadać swój Numer Identyfikacji
Podatkowej (NIP). Numer Identyfikacji Podatkowej nadawany jest
przez naczelnika urzędu skarbowego i służy do ewidencji
podatników i płatników. Aby go uzyskać, musisz złożyć
zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu.
Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych
będących przedsiębiorcami ma zastosowanie tzw. zintegrowany
wniosek CEIDG-1
tj. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który
składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca
zamieszkania.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami prowadzące
samodzielnie działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia
identyfikacyjnego NIP-3 do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego w sprawach ewidencji.
Dla pozostałych podatników, niebędących osobami fizycznymi
ma zastosowanie formularz NIP-2, który w odniesieniu do
podmiotów
podlegających wpisowi do KRS winien być złożony wraz z
wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców w sądzie
rejestrowym.
Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez
względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków, bez względu na
wybraną
formę opodatkowania, liczbę i rodzaj prowadzonej
działalności gospodarczej.
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej nie podlega opłacie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. nazwiska,
nazwy firmy, adresu zamieszkania, miejsc wykonywania
działalności
gospodarczej itp., masz obowiązek dokonać
zgłoszenia aktualizacyjnego