Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.-Katowice

Kontakt email, www
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice , woj. Śląskie

Ryczałt ewidencjonowany

W ramach prowadzenia ewidencji i rozliczeń dla celów podatkowych Kancelaria zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: Prowadzenia ewidencji dla celów podatków VAT. Sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług oraz informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrz wspólnotowych nabyciach i dostawach towarów za okresy kwartalne. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Obliczanie miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w terminie ustawowym. Sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w terminie ustawowym. Sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego w terminie ustawowym.

Obsługa kadrowa

W ramach świadczenia usług obsługi płac oraz rozliczeń wobec ZUS Kancelaria zobowiązuje się do: Sporządzania i przekazywanie klientowi Kancelarii list wynagrodzeń pracowników Klienta Kancelarii wraz z ewentualnymi listami potrąceń. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-11 i PIT-40, w terminach ustawowych. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek ZUS oraz ich przekazywanie do ZUS w terminach ustawowych. Przygotowywanie i przekazywanie klientowi Kancelarii formularzy RMUA. Sporządzanie deklaracji PFRON

Analizy ekonomiczne

Wycena przedsiębiorstw

Obsługa płacowa

W ramach świadczenia usług obsługi płac oraz rozliczeń wobec ZUS Kancelaria zobowiązuje się do: Sporządzania i przekazywanie klientowi Kancelarii list wynagrodzeń pracowników Klienta Kancelarii wraz z ewentualnymi listami potrąceń. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-11 i PIT-40, w terminach ustawowych. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek ZUS oraz ich przekazywanie do ZUS w terminach ustawowych. Przygotowywanie i przekazywanie klientowi Kancelarii formularzy RMUA. Sporządzanie deklaracji PFRON

Doradztwo podatkowe

Usługi świadczone przez nasz Zespół doradztwa podatkowego obejmują następujące zagadnienia: Podatkowa analiza zaistniałych i przyszłych stanów faktycznych Opiniowanie umów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podatkowego i w zakresie bezpieczeństwa podatkowego Przygotowanie umów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podatkowego i w zakresie bezpieczeństwa podatkowego Tworzenie i wdrażanie mechanizmów podatkowych umożliwiających optymalizację podatkową przeprowadzanej bądź planowanej transakcji Reprezentowanie w toku kontroli podatkowej i skarbowej Reprezentowanie podczas postępowania podatkowego Doradztwo w zakresie cen transferowych W zależności od zapotrzebowania Klientów usługi doradztwa podatkowego mogą być wykonywane poprzez Przygotowanie pisemnych opinii podatkowych Przygotowanie krótkich porad podatkowych w formie elektronicznej Przeprowadzenie przeglądów podatkowych Prowadzenie szkoleń podatkowych Udział w negocjacjach z kontrahentami oraz due diligence Usługi doradztwa podatkowego obejmują w szczególności zagadnienia podatkowe z następujących zakresów Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek VAT oraz podatek akcyzowy Podatki międzynarodowe Ceny transferowe Prawo celne oraz prawo dewizowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Podatki i opłaty lokalne Przekształcenia i łączenia się podmiotów Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Księga rachunkowa

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych Kancelaria zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: Prowadzenia zbioru zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald tworzących dziennik, księgę główną, księgę pomocniczą, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych. Wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych od Klienta Kancelarii dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa. Prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych w siedzibie Kancelarii lub Klienta Dokonywania rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy oraz ich otwarcia na początek każdego następnego roku obrotowego, a także dokonywania zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych we wszystkich innych przypadkach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech miesięcy od dnia tego zdarzenia. Sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie do końca 3 miesiąca następnego roku obrotowego. Opracowania Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości dostosowanej do specyfiki przedsiębiorstwa klienta Kancelarii.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Przed przedsiębiorstwami z branży technologii i mediów stoi wielkiewyzwanie: jak pozostać elastycznym, spełniając coraz większewymagania klientów, a jednocześnie - w miarę przyrostu skalidziałalności - utrzymać jakość produktów i usług oraz sprawnośćdziałania. Przedsiębiorstwa z tej branży stanowią coraz większączęść gospodarki w postępującej globalizacji i informatyzacjispołeczeństw. Rynek ten w przeciągu najbliższych lat czeka dalszakonsolidacja.Analizując rozwój trendów światowych i rynku polskiego nasispecjaliści oferują kompleksowe usługi w zakresie badaniasprawozdań finansowych, usług księgowych, doradztwa gospodarczegooraz doradztwa podatkowego.