Kontakt i dojazdlt

Kontakt email, www
ul. Kopernika 19/41 zobacz inne firmy z Kopernika
39-400 Tarnobrzeg , woj. Podkarpackie

Analizy ekonomiczne

Wnioski kredytowe

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Analizy ekonomiczne
  • Wnioski kredytowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Badanie sprawozda finansowychPrzedmiotem oferty jest badanie sprawozda finansowego naokoliczno ichzgodnoci z zasadami okrelonymi w ustawie orachunkowoci z dnia 29.09.1994r., w celu wydania niezalenej opiniidotyczcej wyniku finansowego osignitegoprzez badan jednostk, jejsytuacji majtkowej i finansowej oraz zapewnieniarzetelnocisporzdzonego przez firm sprawozdania finansowego.Badanie sprawozdania finansowego obejmuje nastpujce etapy :Badanie systemu ewidencji ksigowej:ocena zakadowego planu kont,ocena prawidowoci i efektywnoci ewidencji ksigowej,ocena systemu kontroli wewntrznej.Badanie dokumentacji dotyczcych podstaw prawnych dziaalnoci.Badanie prawidowoci i wyceny poszczeglnych aktyww i pasywworazwyniku finansowego.Badanie kompletnoci i prawidowoci ustalenia funduszy wasnych.Badanie prawidowoci sporzdzenia rachunku przepywwpieninych.Badanie kompletnoci i prawidowoci informacji dodatkowej.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej : analiza bilansu,wynikufinansowego, analiza wskanikw finansowychobrazujcychsytuacj finansow i majtkow oraz efektywno firmy.Badanie sprawozdania z dziaalnoci za badany okres.Sposb przeprowadzenia badania .Badanie skada si z:badania wstpnego w miesicu poprzedzajcym zamknicie rokuobrotowego.badania zasadniczego po przedoeniu sprawozdania finansowego dobadania.Rezultat badania.Rezultatem prac zwizanych z badaniem sprawozdania finansowegojednostki bdzie raport kocowy obejmujcy:opini biegego rewidenta,raport biegego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,oraz w razie potrzeby list do Zarzdu.Pozostae usugi atestacyjne.Przegld sprawozda finansowychPrzegldowi poddawane s sprawozdania finansowesporzdzane za okreskrtszy ni rok obrotowy i na dzie inny nikoniec roku obrotowego,wedug zasad okrelonych w szczeglnoci w:ustawie o rachunkowoci i wydanych na jej podstawie przepisach,innych przepisach okrelajcych zakres informacji finansowej, doktrejprzekazywania zobowizane s jednostki.Wycena akcji/ udziaw bdcych przedmiotem wykupu.Badanie rachunkowoci i dziaalnoci spki z o.o..Badanie sprawozdania zaoycieli spki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.Opiniowanie prospektu emisyjnego.Badanie planu poczenia, podziau i przeksztacenia spki .Badanie sprawozda wyborczych.Badanie sprawozda partii politycznych.Kontrola nakadu i dystrybucji prasy.Audyt finansowy rodkw unijnych zakoczony opini i raportem zaudytu.Usugi nie atestacyjne.Usugowe prowadzenie ksig rachunkowych i podatkowych oraz obsugakadrowo-pacowa:Prowadzenie Ksig Rachunkowych /Handlowych/ w tym:tworzenie lub modyfikacja Przyjtych Zasad /Polityki /Rachunkowoci,pomoc w sporzdzeniu inwentarza /jeeli Ksigi Rachunkowe nie byyprowadzone/,sporzdzenie bilansu otwarcia,zaprowadzenie ewidencji rodkw trwaych, opracowanie optymalnychplanw amortyzacji,bieca ewidencja zdarze gospodarczych,prowadzenie rejestrw VAT,sporzdzanie lub sporzdzanie i skadanie miesicznych deklaracjiVAT oraz co miesiczneustalenie wyniku podatkowego, przygotowanieprzeleww,sporzdzanie deklaracji na podatki lokalne, przygotowanieprzeleww,sporzdzenie rocznych zezna podatkowych,sporzdzanie rocznych Sprawozda Finansowych / bilans, rachunekzyskw i strat,informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitalewasnym, rachunek przepywwpieninych - w zakresie obowizujcym danfirm /,sporzdzenie rocznego cznego lub skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego- jeeli jest wymagane,sprawozdawczo dla potrzeb GUS,sprawozdawczo dla potrzeb jednostki dominujcej / krajowej lubzagranicznej /,wdroenie oryginalnego i bardzo skutecznego systemu windykacjinalenoci / dziaaniau klienta i w biurze rachunkowym / - w razietakiej potrzeby.Otwarcie i prowadzenie Ksig Rachunkowych w nastpujcychsytuacjach:przejcie z Podatkowej Ksigi Przychodw i Rozchodw na KsigRachunkow,po zmianie formy prawnej, po poczeniu spek przez czenie udziawlub nabycie,po podziale spekpo otwarciu postpowania likwidacyjnego lub upadociowego.Pomoc w sporzdzaniu cznego lub skonsolidowanego SprawozdaniaFinansowego.Prowadzenie Ksigi Przychodw i Rozchodw zgodnie z Roz. MF w tejsprawie,w tym:prowadzenie ksigi,prowadzenie wymaganych ewidencji i kart,prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,sporzdzanie lub sporzdzanie i skadanie miesicznych deklaracjina podatekVAT oraz ustalanie zaliczek na podatek dochodowy,przygotowanie przeleww,sporzdzanie deklaracji na podatki lokalne, przygotowanieprzeleww - w razie takiej potrzeby,sporzdzanie rocznych zezna podatkowych,wdroenie oryginalnego i bardzo skutecznego systemu windykacjinalenoci /dziaaniau klienta i w biurze rachunkowym / - w razietakiej potrzeby.Prowadzenie Ewidencji Przychodw zgodnie z Ustaw oraz Roz. MF wtejsprawie, w tym:prowadzenie ewidencji przychodw,prowadzenie innych wymaganych wykazw i ewidencji,prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,sporzdzanie lub sporzdzanie i skadanie miesicznych deklaracjina podatekVAT oraz ustalanie zaliczek na podatek dochodowy,przygotowanie przeleww,sporzdzanie deklaracji na podatki lokalne, przygotowanieprzeleww - w razie takiej potrzeby,sporzdzanie rocznych zezna podatkowych.Obsuga Kadrowo - Pacowa,w tym:obsuga kadrowo- pacowa pracownikw: Umowy, wiadectwa Pracy,zawiadczenia, itp.,sporzdzanie i ewidencja Umw Zlece i Umw o Dzieo oraz ichrozliczanie,sporzdzanie list pac,obliczanie zaliczki na podatek od osb fizycznych oraz w raziepotrzeby deklaracji PFRON,sporzdzanie i wysyanie wymaganych deklaracji ZUS,sporzdzanie informacji PIT-11/8B, zezna PIT-40 oraz informacjiRMUA dla zatrudnionych pracownikw,naliczanie ZFS,ustalanie rezerw na urlopy, odprawy emerytalne, nagrodyjubileuszowe itp.,doradztwo z zakresu prawa pracy,optymalizacja systemu pac - w razie takiej potrzeby.Ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe.Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.Opinie ekonomiczno- finansowe.Biznes plany i wnioski kredytowe, w tym:analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsibiorstwa,przez analiz porwnawcz i wskanikow na podstawie SprawozdaFinansowych lub innych danych,sporzdzanie biznes planw do celw wewntrznych, kredytowych orazzwizanych z pozyskaniem unijnych funduszy pomocowych,przygotowanie wnioskw kredytowych,sporzdzanie analizy SWOT, planw i budetw,ocena efektywnoci projektw inwestycyjnych, okrelenie progurentownoci, analiza wraliwoci.Pozyskanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej,w tym:doradztwo ekonomiczne i techniczne w planowaniu projektu,ocena projektu pod ktem moliwoci otrzymania dofinansowania idobr odpowiedniego programu pomocowego,przygotowanie kompleksowego wniosku dotyczcego pozyskania rodkwz wytypowanego funduszu,pomoc w uzyskaniu rodkw finansowych na wstpne sfinansowanieinwestycji / kredyt bankowy lub inne rodki /,pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbdnej do rozliczeniainwestycji po jej zakoczeniu.Opracowanie planw restrukturyzacji poprawiajcych kondycj firmylub zapobiegajcych upadoci.Pomoc przy zakadaniu firmy.Doradztwo podatkowe.Udzielanie patnikom, podatnikom i inkasentom, na ich zlecenielub na ich rzecz porad, opinii iwyjanie z zakresu obowizkwpodatkowych.Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatnikw, patnikw iinkasentw,ksig podatkowych i innych ewidencjido celwpodatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.Sporzdzanie w imieniu i na rzecz podatnikw. patnikw iinkasentwzezna i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocyw tym zakresieDoradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowoci.