LASKO - BIURO RACHUNKOWE WROCŁAW

Kontakt email, www
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Wnioski kredytowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Wnioski kredytowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Rachunkowe Lasko specjalizuje się w kompleksowej obsłudzefirm. Świadczymy usługi w zakresie: pełnej księgowości - księgihandlowe, księgowość uproszczona - książka przychodów i rozchodów,a także ryczałt ewidencjonowany.Pełna księgowość, czyli tak zwaneksięgihandlowe.To najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzeniaewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniemłatwym, dlatego wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej idoświadczonej osoby lub zlecenia tego zadania douprawnionego biura rachunkowego. Ustawa o rachunkowościjednoznacznie definiuje podmioty zobowiązane do prowadzeniaksiąg handlowych. Są do tego zobowiązaneprzedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęłyprzychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.Księgi handlowe muszą również prowadzić:- spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)- spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska,komandytowa i komandytowo-akcyjna)- spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeliich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacjifinansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniejrównowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń napodmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąghandlowych. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan konti ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacjigospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzeniaszczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarówdziałalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąghandlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.Prawidłowo prowadzone księgi dają jednak pełny obraz stanufinansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanówzapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tychwielkości. Księgi handlowe dają także możliwośćstworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfikiprowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów zposzczególnymi kontrahentami i partnerami.Podatkowa księga przychodów i rozchodów, tak zwanaksięgowość uproszczona - zasady ogólne.Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów(PKPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobowądziałalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych ipartnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeliosiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyłyrównowartości 1.200.000 euro (dla 2013 r. limit przychodów wynosi4.936.560 zł).Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:- armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatkutonażowym- osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji iumów zlecenia- osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa dokorzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego- osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżelizgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi. Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z najprostrzych formokreślenia wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtuewidencjonowanego przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskanyprzez podatnika. Opodatkowanie nie zależy natomiast od uzyskanegofaktycznie dochodu. Co do zasady, jego wysokość (podstawaopodatkowania) jest ustalana na podstawie prowadzonej przezpodatnika ewidencji przychodów.Opodatkowanie w formie ryczałtu mogąwybrać osoby, które:- Prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,- Osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu,dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczejdziałalności gospodarczej,- Będące osobami duchownymi.Świadczymy także następujące usługi księgowe:- Usługi kadrowo-płacowe- Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS- Sporządzanie bilansu, sprawozdań finansowych oraz GUS- Roczne zeznania podatkowe- Opieka prawna kancelarii adwokackiej oraz doradcy podatkowego- Kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS- Odbieranie dokumentów- Pomoc na każdym etapie zakładania działalnościgospodarczejŚwiadczymy rzetelne i kompleksowe usługi księgowe oraz finansowe.Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, zachęcamy do kontaktutelefonicznego: 71 787 99 77 lub do skorzystania zformularza dostępnego na stronie Konakt