Marcińczak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Kontakt email, www
browskiego 16
02-558 Marcelin , woj. Mazowieckie

Obsługa kadrowa

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

O nas:Marciczak i Wsplnicy” Sp. z o.o. jest firm polsk, niezalen (niezrzeszon w sieci).Prowadzimy dziaalno od roku 1995.Do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego spkazostaa wpisana 17 czerwca 2002 r. pod numerem 118601.Akta Spki znajduj si w Sdzie Rejonowym dla M. St. Warszawy wWarszawie XIII Wydzia Gospodarczy.Kapita zakadowy spki wynosi: 50.000,00 zNr w Rejestrze REGON: 011142800Nr NIP: 526-10-28-359Cao usug wiadczonych przez nasz Spk jest ubezpieczona ododpowiedzialnoci cywilnej w PZU S.A.Spka „Marciczak i Wsplnicy” jest certyfikowanym biurem ksigowym, cogwarantuje prawidowo i rzetelno wykonywanych przez nas prac, a takepozwala na reprezentowanie Zleceniodawcw w kontaktach z urzdamiskarbowymi, ZUS oraz innymi podmiotami.Aktualnie wiadczymy usugi na rzecz kilkudziesiciu podmiotwdziaajcych w rnych formach prawnych oraz w wielu branachgospodarki.Podczas wiadczenia naszych usug staramy si maksymalnie wykorzystywanarzdzia informatyczne w celu zminimalizowania czasu naszej pracy.Uzyskujemy to dziki wsppracy z firm Sage i wykorzystaniuoferowanych przez ni rozwiza technicznych.Cao prac wykonywanych przez nasz firm jest nadzorowana przez jejKierownictwo:Monik Marciczak – Prezes Zarzdu    - biegy rewident (wpis do rejestrubiegych rewidentw pod nr: 10256),    - posiada certyfikat ksigowego(Licencj Ministra Finansw) nr 4984,    - uczestniczya w badaniu sprawozdafinansowych duych podmiotw,    - pracowaa dla krajowych imidzynarodowych firm audytorsko - konsultingowych uczestniczc m.in. w badaniach i przegldach sprawozda finansowych, w tzw. audytachpodatkowych oraz prowadzc ksigi rachunkowe i rozliczenia podatkowedla podmiotw o rnorodnej dziaalnoci,    - posiada dowiadczenie w projektowaniusystemw informatycznych wspomagajcych rachunkowo finansow izarzdcz, w przeprowadzaniu analiz finansowo-ekonomicznychprzedsibiorstw i tworzeniu oraz ocenie biznes planw,    - pracowaa m.in. na stanowisku GwnegoKsigowego.    W spce odpowiedzialna za usugi badaniasprawozda finansowych, usugi ksigowe dla duych podmiotwgospodarczych (osb prawnych), doradztwo podatkowe i inne usugi.Elbiet Patek – Gwny Ksigowy    - certyfikat ksigowy nr 29306/02    - dugoletnie dowiadczenie w pracy nastanowiskach kierowniczych w ksigowoci duych spek oraz wrozliczeniach podatkowych i z ZUS dotyczcych wynagrodzepracowniczych,    - dowiadczenie we wszelkich aspektachopodatkowania podatkiem od osb fizycznych.     W spce odpowiedzialna za usugi ksigowe irozliczenia podatkowe dla maych i rednich przedsibiorstw oraz zawiadczenie usug kadrowo-pacowych.