mgr inż. Krzysztof Pikula_Lublin

Kontakt email, www
Wapowskiego 1 zobacz inne firmy z Wapowskiego
20-491 Lublin , woj. Lubelskie

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

Adres:Biuro UsługRachunkowo - Księgowychmgr inż. Krzysztof Pikulaul. B. Wapowskiego 1 lok. 8 A20-491 Lublintel./fax: 081 441 74 59kom.: (0) 505 546 690e-mail: perscriptor@onet.euŚwiadczymy usługi w zakresie:Powyższy wykaz nie jest zamkniętym katalogiem, a jedyniewyszczególnieniem usług najczęściej realizowanych.Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowychprowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeńpodatku od towarów i usługprowadzenie dodatkowych wymaganych ewidencji(dotyczących, np.: środków trwałych i wyposażenia)wykonanie odpowiednich sprawozdań, np.: Bilansu,Rachunku Zysków i Strat, itd...wykonanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowychdo Urzędu Skarbowego oraz sporządzanie i przekazanie klientowipodatkowych przelewów bankowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:kwalifikowanie i ujęcie dostarczanychdokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodówi Rozchodówprowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeńpodatku od towarów i usługprowadzenie dodatkowych wymaganych ewidencji(dotyczących, np.: środków trwałych, wyposażenia, przebiegupojazdu)wykonanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowychdo Urzędu Skarbowego oraz sporządzanie i przekazanie klientowipodatkowych przelewów bankowychProwadzenie ewidencji ryczałtowej:prowadzenie ewidencji przychodówprowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeńpodatku od towarów i usługsporządzanie rocznego zeznania o wysokościuzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeńi należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28wraz z załącznikamiProwadzenie spraw ZUS i rozliczeńkadrowo - płacowychsporządzanie i dostarczanie do Zakładu UbezpieczeńSpołecznych odpowiednich dokumentów (raportów)rozliczanie z ZUS osób prowadzących działalnośćgospodarczą, osób współpracujących oraz pracownikówdostarczenie klientowi informacji,z możliwością wygenerowania odpowiedniego druku na wpłatę,o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne orazFundusz Pracysporządzanie list płac lub rachunków płacowych doumów cywilnoprawnychprowadzenie kartotek wynagrodzeń pracownikówdostarczenie klientowi informacji,z możliwością wygenerowania odpowiedniego druku na wpłatę,z tytułu zaliczek na podatek dochodowysporządzanie informacji o dochodach orazo pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11Prowadzenie rozliczeń z PFRONsporządzanie i dostarczanie do PFRON odpowiednichdokumentów dotyczących refundacji składek na ubezpieczeniespołeczne osoby niepełnosprawnej, prowadzącej działalnośćgospodarcząsporządzanie i dostarczanie do PFRON odpowiednichdokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionychpracowników niepełnosprawnychSporządzanie rocznych zeznań podatkowych:PIT - 36, PIT - 36L Zeznanie owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)PIT - 37 Zeznanie o wysokościosiągniętego dochodu (poniesionej straty)PIT - 38 Zeznanie o wysokościosiągniętego dochodu (poniesionej straty)PIT - 28 Zeznanie o wysokościosiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeńi należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychinne...Copyright © 2008 Biuro Usług Rachunkowo - KsięgowychPERSCRIPTOR mgr inż. Krzysztof Pikula