Profit Polska sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. 106 zobacz inne firmy z Madalińskiego Warszawa
,
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową DCF 

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów: Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia; dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt Ewidencjonowany: Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; dokonywanie rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej . Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Obsługa kadrowa

Kadry i Płace: Prowadzenie ewidencji pracowników; Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych; Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy; Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie; Rejestracja zwolnień lekarskich; Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace; Sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane); Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów); Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ; Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami; Sporządzanie list płac; Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja; Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych; Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło; Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń; Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń; Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A); Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie; Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników; Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.  

Analizy ekonomiczne

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa – analiza porównawcza i wskaźnikowa przedsiębiorstwa, biorąca pod uwagę zazwyczaj 3-5 lat obrachunkowych wstecz Analiza ekonomiczno-finansowa sektora – analiza j/w dotycząca grupy przedsiębiorstw z tej samej branży. (przykładowe wykonane analizy: warzelnie słodu, produkcji piwa, produkcji płytek ściennych i podłogowych, producentów celulozy i papieru szarego, produkcji autobusów, drukarnie)

Wycena przedsiębiorstw

Obsługa płacowa

Kadry i Płace: Prowadzenie ewidencji pracowników; Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych; Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy; Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie; Rejestracja zwolnień lekarskich; Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace; Sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane); Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów); Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ; Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami; Sporządzanie list płac; Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja; Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych; Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło; Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń; Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń; Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A); Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie; Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników; Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

Księga rachunkowa

Księgi Handlowe: Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia, Sporządzanie deklaracji podatkowych, Sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Profit Polska sp. z o.o. to profesjonalne biuro księgowe z siedzibą w Warszawie działające na rynku od 1997 roku. W 2011 roku zmieniliśmy formę działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Różnorodność prowadzonych księgowości pozwoliło nam na zdobycie doświadczenia w wielu rodzajach działalności. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Specjalizujemy się także w obsłudze kadrowo-płacowej firm (małych, jak również zatrudniających ponad 2000 pracowników) oraz doradztwie gospodarczym w zakresie analiz i wycen finansowych. Nasz klient może być pewien, że jego operacje gospodarcze będą  zaksięgowane w sposób: zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, właściwy pod względem formalnym, rzetelny pod względem merytorycznym, z zachowaniem zasad należytej staranności. Biuro Rachunkowe Profit Polska sp. z o.o. posiada polisę OC  oraz licencję Ministerstwa Finansów nr 6870/97.