Silver Biuro rachunkowe Biały Jacek

Kontakt email, www
Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 zobacz inne firmy z Przeworsk, Bernardyńska
37-200 Przeworsk , woj. Podkarpackie

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów bez VAT - Możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta. - Reprezentacja klienta podczas załatwiania spraw bieżących oraz kontroli w zakresie objętym umową. - Weryfikacja dostarczonych dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. - Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dostarczonych dowodów księgowych wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze. - Sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji. - Rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży. - Dokonywanie wydruku księgi w celu sporządzenia miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym - Prowadzenie ewidencji środków trwałych. - Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji. - Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego. - Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy. - Bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym i bilansowym. - Aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w siedzibie Doradcy, dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień. - Odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę. - Kontrola marży i wskaźnika dochodowości po zakończeniu roku podatkowego. - Przygotowywanie comiesięcznych zestawień. - Przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych - Przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Administracja Kadr - Aktualizacja danych pracownika w aktach osobowych. - Korespondencja z PIP i innymi instytucjami. - Korekty dokumentacji pracowniczej nie spowodowane winą Zleceniodawcy. - Konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Doradcy. - Odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę. - Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy, - Przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę. - Kompletowanie dokumentów pracowniczych i prowadzenie akt osobowych. - Przygotowanie informacji o warunkach pracy jako załącznik do umowy o pracę. - Przygotowanie pracownikom zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem. - Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania, - Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku z upływającym terminem ich ważności, - Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania, - Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność), - Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych. - Przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród. - Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań. - Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych - Przygotowanie stosownych oświadczeń pracowniczych.

Dotacje i rozliczanie

Obsługa płacowa

Administracja Płac oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS i NFZ - Sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego. - Korekty błędów generowanych przez system komputerowy ZUS. - Korespondencja z ZUS i innymi instytucjami. - Przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych. - Konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Biura Rachunkowego - Odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę. - Wprowadzenie do systemu komputerowego zatrudnionego lub zwolnionego pracownika. - Obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia /ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty/na podstawie informacji otrzymanej od Zleceniodawcy. - Sporządzanie listy płac pracowników z uwzględnieniem absencji. - Zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych. - Sporządzenie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych wraz z dowodami zapłaty. - Wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego. - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego. - Dokonywanie korekt i rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą zasiłku chorobowego. - Dostarczanie do ZUS kompletu dokumentacji zwolnień lekarskich. - Wprowadzenie do listy płac zmian wynagrodzeń uczniów. - Sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy wraz z przelewami. - Przygotowanie zasiłkowej listy płac. - Sporządzanie raportów do Narodowego Funduszu Zdrowia. - Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników. - Korekty nie spowodowane winą Zleceniodawcy. - Kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych.

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Dotacje i rozliczanie
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Rachunkowe 'SILVER' od 1999 roku świadczy kompleksowe usługi w zakresie księgowości, doradztwa, oraz aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych rozwiązań dla klientów. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi pracowników oraz wypracowanym przez lata procedurom świadczymy usługi na najwyższym poziomie zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz indywidualnymi potrzebami klientów. Nasi pracownicy śledząc na bieżąco zmieniające się przepisy, zapewniają właściwy poziom merytoryczny i formalny informacji przygotowywanych dla klientów oraz instytucji publiczno-prawnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych pracowników oraz ich zaangażowaniu realizujemy misję świadczenia usług doradczych i obsługi księgowo-podatkowej naszych klientów na najwyższym poziomie. W naszej działalności kierujemy się fundamentalnymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności, troski o dobro Klienta oraz wzajemnego szacunku. Ze starannością dbamy o bezpieczeństwo i poufność danych firm, które obsługujemy. Wszelkie informacje finansowe przekazywane przez klienta, traktowane są przez naszą firmę jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy.