Sylwia Kożuch

Kontakt email, www
Al. Lotników Polskich
20-258 Świdnik , woj. Lubelskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

1. prowadzenie ewidencji pracowników2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym zprawa pracy i przepisów szczególnych3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całościspraw wynikających ze stosunku pracy4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie5. rejestracja zwolnień lekarskich6. wprowadzanie, aktualizowanie i  danych kadrowych wkomputerowym systemie kadry-płace7. sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu iwynagrodzeniach w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli sąwymagane)8 dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy(obecności,zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)9. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników 10. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowejpracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie zobowiązującym i przepisami11. sporządzanie list płac12. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ichaktualizacja13. naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracyspowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich iopiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłkuchorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych14. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków dozawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło15. sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczeniawynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach naubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatekdochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń16. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS,przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie RaportówMiesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej na paskach wynagrodzeń17. sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki napodatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 iPIT-8A)18. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz opobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników,którzy złożyli wymagane oświadczenie19. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników20. wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowychw komputerowym systemie kadry-płace.