Tax Connect

Kontakt email, www
ul. Hetmańska 1
60-254 Poznań , woj. Wielkopolskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

W ramach obsługi kadrowej oferujemy: sporządzanie listy płac, pracowników, zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło; sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS; prowadzenie kart przychodów pracowników; sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych; sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło, innych umów związanych ze stosunkiem pracy; sporządzanie świadectw pracy; prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, urlopowej oraz ustalanie wymiaru urlopu; prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS); sporządzanie deklaracji dla PFRON; reprezentowanie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pomoc w wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Porady prawne

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego: sporządzamy opinie podatkowe, występujemy do Ministra Finansów o interpretacje przepisów podatkowych; opracowujemy optymalizacje podatkowe; reprezentujemy klientów w sporach z Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i przed sądami administracyjnymi; sporządzamy audyty podatkowe, wspieramy służby księgowe naszych klientów; opracowujemy raporty „due dilligence”; sporządzamy wnioski o zwrot podatku VAT na materiały budowlane.

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Dla wielu przedsiębiorców prowadzenie księgowości to zło konieczne.Cóż – możliwe jest również takie podejście. W swojej działalnościstaramy się udowadniać, że tak nie jest. Samo zaksięgowaniedokumentów jest dla nas dopiero początkiem naszej pracy. Z danychksięgowych sporządzamy raporty, które obrazują przedsiębiorcomsytuację firmy i pomagają (oczywiście z naszą pomocą) podejmowaćtrafne decyzje biznesowe i podatkowe. W ramach usług księgowych:prowadzimy księgi handloweprowadzimy ewidencje podatkowe – w tym podatkową księgęprzychodów i rozchodów, ewidencję dla celów VATprowadzimy ewidencję majątku trwałegoopracowujemy politykę rachunkowości, sporządzamy i modyfikujemyzakładowe plany kontsporządzamy sprawozdania finansowe (czyli bilans, rachunekzysków i strat, informacje dodatkową) oraz deklaracje i zeznaniapodatkowesporządzamy sprawozdania do GUS i NBP