Wojciech Nawrocki Doradca Podatkowy

Kontakt email, www
Ul. Działyńskich Jana i Izabeli 1
60-687 Poznań , woj. Wielkopolskie

Wnioski kredytowe

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Wnioski kredytowe
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

1. OBSŁUGA KSIĘGOWAW ramach obsługi księgowej prowadzimy:księgi rachunkowe,podatkową księgę przychodów i rozchodów,ewidencje VAT zakupu i sprzedaży,ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnychi prawnych.Obsługa księgowa obejmuje także sporządzanie:list płac,deklaracji ZUS (w tym przekaz elektroniczny),dokumentacji akt osobowych pracowników,zeznań i deklaracji podatkowych,sprawozdań statystycznych.Oferujemy również sporządzanie okresowych sprawozdańfinansowych obejmujących:bilans,rachunek zysków i strat,informację dodatkową,rachunek przepływów pieniężnych,zestawienie zmian w kapitale własnym.2. USŁUGI DORADCZEW ramach usług doradczych oferujemy:porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych,pomoc jednostkom w samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowychi podatkowych,uczestnictwo w postępowaniu przed organem skarbowym oraz przedsądem administracyjnym (w tym sporządzanie pism i reprezentacja),ekspertyzy podatkowe dotyczące tworzenia, przekształceń ilikwidacji podmiotów gospodarczych,pomoc w wyborze sposobu opodatkowania w różnych formachprawnych prowadzonej działalności gospodarczej,sporządzanie dokumentacji cen transferowych (dokumentacjipodatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi),audyt podatkowy - badanie prawidłowości ustalania i rozliczaniaobowiązujących podatków,ocenę możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pomocprzy wdrażaniu konkretnych rozwiązań,analizę skutków podatkowych zawieranych umów,stałą informację o istotnych zmianach prawa podatkowego.3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIEProponujemy również usługi organizacji i zarządzania wzakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego, w tym m.in.:outsourcing głównego księgowego,opracowanie zakładowego planu kont uwzględniającegoindywidualny charakter jednostki gospodarczej,opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,wdrażanie systemów informatycznych rachunkowości,wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem podatkowym.